Upravljanje z gozdovi je dejavnost, ki nam pomeni največ. Ob primernem ukvarjanju in upravljanju z gozdom, nam slednji lahko nudi najrazličnejše funkcije in s tem prinaša neizmerno zadovoljstvo.


GINKOS-pomlajevanje
GINKOS-grušč

K upravljanju z gozdom, pa ne prištevamo samo dela na terenu. Sem sodi tudi izdelava gozdno gospodarskih načrtov za posamezno gozdno posest, pregled obstoječih informacij o gozdovih, usklajevanje upravljanja z Zavodom za gozdove Slovenije, organizacija sečnje in spravila lesa, kot tudi spremljanje cen lesnih sortimentov na trgu in njegov odkup

Graf lesne zaloge